STUDEANTAEALLIN

Oahpuid áigge beasat geahččalit iešguđetlágan audiovisuála muitalanvugiid ja gávnnat sihkkarit iežat muitalanvuogi. Vuosttas jagi áigge hárjehallat kámeraid, jienaid ja čuovggaid geavaheami, plánet ja govvet oanehisfilmmaid, ráhkadat iežamet animašuvnnaid ja oahpásmuvvat rádiobargui. Ráhkadat álggus gitta loahpa rádjai maid iežamet áviissa, SOGSAKK Sanomat. Medialinjjá oahpahus ordnejuvvo Sámekulturguovddáš Sajosis, gos mii beassat geavahit buot ođđaáigásaš biergasiid, studio ja bargolanjaid, maid mii ja min iešguđetlágan prošeavttat dárbbašit.

Mediaoahpuin davviguovlu ja báikkálaš eallinvuohki leat guovddážis. Oahpuide gullet sámegielaid ja sámiid kultuvrra oahput ja studeanttat leat maid mielde ordnemin iešguđetlágan dáhpáhusaid. Dalán vuosttas vahkus studeanttat ožžot stuorra vástu, go sis sáddejit njuolggo stream-sáttan, livestreamejit, Ijahis Idja -eamiálbmogiid musihkkadáhpáhusa. Ođđajagimánus studeanttat fuolahit maid Skábmagovat -eamiálbmogiid filbmafestivála teknihkalaš bealis. Loga eanet iešguđetlágan ovttasbargoprošeavttain dáppe.

Stuorimus oassi studeanttain ássá skuvlla ásodagas Jeeras, Anárjávrri gáttis. Jeeras Sajosii lea sullii guokte ja Sámi oahpahusguovddáža doaibmabáikái fas golbma kilomehtera. Skuvlii sáhttá vázzit, sihkkelastit dahje dálvet vaikko čuoigat jávrri jieŋa rastá seammás, go návddaša olgoáimmus ja čáppa birrasis. Skuvla maid fállá studeanttaide njálgga borramuša golbmii beaivái. Iđitborramuša, beaivemállása ja veaigemállása áigge boradanbeavddis leat fállun dávjá báikkálaš biepmut, dego bohccobiergu ja guolli, muhto gievkkan ii leat vajálduhttán šaddoborriidge.

Anáris ii láittastuva, álo lea mii nu maid bargat ja vásihit.  Čakčat sáhttá guolástit, čoaggit guobbariid, murjet ja johtit meahcis. Giđđadálvve fas sáhttá čuoigat dahje oaggut jieŋa alde. Sámi oahpahusguovddáš fállá máŋggaid iešguđetlágan eahket- ja vahkuloahppagurssaid, gos lea vejolaš duddjot vaikko iežas niibbi dahje liegga nuvttohiid. Maiddái Anára rávesolbmuidskuvla ordne máŋggalágán doaimmat, nugo lihkadan-, musihkka- ja govvadáiddagurssaid.